هاست لینوکس ایران 1

فضا 500mb SSD - ترافیک نامحدود

هاست لینوکس ایران 2

فضا 1GB SSD - ترافیک نامحدود

هاست لینوکس ایران 3

فضا 2GB SSD - ترافیک نامحدود

هاست لینوکس ایران 4

فضا 5GB SSD - ترافیک نامحدود

هاست لینوکس ایران 5

فضا 10GB SSD - ترافیک نامحدود

هاست لینوکس ایران 6

فضا 20GB SSD - ترافیک نامحدود