هاست وردپرس ایران 1

فضا 500Mb SSD - ترافیک نامحدود - addon دامین نامحدود - دیتابیس نامحدود - اکانت FTP نامحدود

هاست وردپرس ایران 2

فضا 1GB SSD - ترافیک نامحدود - addon دامین نامحدود - دیتابیس نامحدود - اکانت FTP نامحدود

هاست وردپرس ایران 3

فضا 2GB SSD - ترافیک نامحدود - addon دامین نامحدود - دیتابیس نامحدود - اکانت FTP نامحدود

هاست وردپرس ایران 4

فضا 5GB SSD - ترافیک نامحدود - addon دامین نامحدود - دیتابیس نامحدود - اکانت FTP نامحدود

هاست وردپرس ایران 5

فضا 10GB SSD - ترافیک نامحدود - addon دامین نامحدود - دیتابیس نامحدود - اکانت FTP نامحدود